Научные труды сотрудников

 

Recent Submissions

 • Veklenko, G.V. (WEST KAZAKHSTAN MARAT OSPANOV MEDICAL UNIVERSITY, 2024)
  The main problem of higher education in the 21st century is the insufficient practical training of graduates. This problem is acute in all economic spheres of activity, but is especially relevant and vital for medical ...
 • Векленко, Г.В.; Смагулова, Г.А.; Ахметов, К.Ж. (Марат Оспанов атындағы БҚМУ КеАҚ, 2023)
  ХХ1 ғасырдың жоғарғы мектебінің негізгі проблемасы оқу бітірушілердің тәжірбиелік дайындығының жеткіліксіздігі. Бұл проблема экономикалық дамудың барлық саласында өткір тұр, әсіресе медициналық білім беруде аса ...
 • Векленко, Г.В.; Смагулова, Г.А.; Ахметов, К.Ж (НАО "ЗКМУ имени Марата Оспанова", 2023)
  Основной проблемой высшей школы в ХХI является недостаточная практическая подготовка выпускников. Эта проблема остро стоит во всех экономических сферах деятельности, но особенно актуальна и жизненно важна для ...
 • Дербисалина, Г.А.; Миралеева, А.И. (ЗКГМА имени Марата Оспанова, 2008)
  Одним из принципов общеврачебной практики наряду с доступностью, непрерывностью, всеобъемлемостью и др. является ориентированность на пациента, а одним из критериев качественной медицинской помощи-удовлетворенность пациента. ...
 • Жайлыбаев, М.С.; Даржанова, К.Б.; Сапарғалиева, Ә.А.; Каххаров, З.А. (Марат Оспанов атындағы БҚМУ КеАҚ, 2021)
  Оқу құралында берілген бағдарлама "Жалпы медицина" факультетінің интерндеріне емтихан тапсыруға дайындалу үшін оперативтік хирургияның ең маңызды бөліміне -хирургиялық құралдарға арналған. Оқу құралында оқу жылы бойынша ...
 • Kurmangaliyeva, S.S.; Zevalkina, E.V.; Zhanamanova, R.N.; Sarbulatova, A.Sh. (NCJSC "West Kazakhstan Marat Ospanov Medical University", 2023)
  The manual consists of two sections: general microbiology with the basics of immunology, private bacteriology with virology and includes 21 laboratory works on the first section and 16 laboratory works on the second ...
 • Курмангалиева, С.С.; Зевалкина, Е.В.; Сарбулатова, А.Ш.; Жанаманова, Р.Н. (КеАҚ "Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медициналық университеті", 2023)
  Оқу құралы екі бөлімнен тұрады: жалпы микробиология иммунология негізімен, жеке бактериология вирусологиямен және бірінші бөлім бойынша 21 зертханалық жұмыс және екінші бөлім бойынша 16 зертханалық жұмыс. Зертханалық ...
 • Курмaнгaлиевa, С.С.; Зевaлкина, Е.В.; Сарбулатова, А.Ш.; Жанаманова, Р.Н. (НАО "ЗКМУ имени Марата Оспанова", 2022)
  Пособие состоит из двух разделов: общей микробиологии с основами иммунологии, частной бактериологии с вирусологией и включает 21 лабораторную работу по первому разделу и 16 лабораторных работ по второму разделу. ...
 • Абенова, Н.А.; Кошмаганбетова, Г.К.; Шайхимов, Е.Ш.; Жамалиева, Л.М.; Дильмагамбетова, Г.С. (НАО "ЗКМУ имени Марата Оспанова", 2022)
  Данное пособие подготовлено в рамках НТП МОН РК «Наращивание потенциала технологий медицинского образования и научных исследований в семейной медицине в Казахстане» (ИРН AP09260428) Настоящее учебно-методическое пособие ...
 • Ақатаев, Н.А.; Сабыр, Қ.Қ.; Балшамбаев, М.Е. (ЗКГМУ имени Марата Оспанова, 2019)
  Оқу құралы іш қуысы жедел хирургиялық ауруларының арасындағы ең жиілері жəне маңыздыларының бірі – жедел аппендицитке арналған.
 • Ақатаев, Н.А.; Қойшыбаев, Ә.К.; Шанбаев, С.Ж. (ЗКГМУ имени Марата Оспанова, 2007)
  Медициналық жоғарғы оқу орындарының барлық факультеттерінің студентттері жалпы хиругия пәнін оқып-үйренуге міндетті. Студенттерді оқытудың дәстүрлі әрі тиімді әдістерінің бірі клиникалық дәрістер. Емдеу факультетінің ...
 • Тусупкалиева, Қ.Ш.; Ташимова, Ж.К.; Нұрмағанбетова, Г.Ж.; Аманшиева, А.А. (НАО "ЗКМУ имени Марата Оспанова", 2022)
  Оқу құралында ҚР Үкіметінің қолданыстағы қаулыларына, ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің ережелері мен нұсқаулықтарына сәйкес профилактикалық егулерді ұйымдастыру және жүргізу тәртібі туралы мәліметтер, егу препараттары ...
 • Уразаева, С.Т.; Уразаева, А.Б.; Нурмухамедова, Ш.М. (НАО "ЗКМУ имени Марата Оспанова", 2022)
  В учебном пособии содержатся сведения о порядке организации и проведения профилактических прививок в соответствии с действующими Постановлениями Правительства РК, правилами и инструкциями Минздрава РК, описаны прививочные ...
 • Туляева, А.Б.; Изтлеуов, Е.М.; Бекмухамбетов, Е.Ж.; Койшыбаев, А.К.; Шотпакова, А.К. (НАО "ЗКМУ имени Марата Оспанова", 2023)
  Методическая рекомендация посвящена вопросам макроскопической, гистологической и генетической классификации рака желудка. Основной акцент методической рекомендации сделан на современных позициях онкологии в использовании ...
 • Ажмуратова, М.А. (НАО "ЗКМУ имени Марата Оспанова", 2022)
  Учебное пособие будет способствовать систематизации знаний, углубленному изучению предмета в целом, связи теоретических знаний и практических навыков, воспитанию гигиенического мышления. Рассчитано для студентов ...
 • Ажмуратова, М.А. (Марат Оспанов атындағы БҚМУ КеАҚ, 2022)
  Оқулықтағы білімді жүйелеуге, жалпы пәнді тереңдете оқытуға, теориялық білім мен практикалық дағдыларды байланыстыруға, гигиеналық ойлауды дамытуға ықпал етеді. Фармацевтика факультетінің студенттеріне және практикалы ...
 • Жумабаева, Т.Н.; Сейпенова, А.Н.; Есенгалиева, И.Е.; Базарбаева, С.К. (НАО "ЗКМУ имени Марата Оспанова", 2023)
  Учебное пособие предназначено для студентов старших курсов, интернов, а также семейных врачей и терапевтов с целью расширения объема информации по диагностике отечного синдрома
 • Базаргалиев, Е.Ш. (НАО "ЗКМУ имени Марата Оспанова", 2022)
  Монография описывает результаты полученного в рамках научно исследовательской работы «Молекулярно-генетические аспекты ожирения у этнической популяции казахов». Ожирение считается одной из самых серьезных проблем ...
 • Кошмаганбетова, Г.К. (НАО "ЗКМУ имени Марата Оспанова", 2022)
  Настоящее учебно-методическое пособие способствует формированию компетенций в области практики, основанной на доказательствах у специалистов практического здравоохранения. Данные рекомендации являются практическим ...
 • Жамалиева, Л.М.; Дильмагамбетова, Г.С.; Кошмаганбетова, Г.К. (НАО "ЗКМУ имени Марата Оспанова", 2023)
  Семейному врачу необходимо на протяжении всей жизни повышать свой профессиональный уровень. Компетенции семейного врача разнообразны по охвату полномочий. Это связано со спецификой самой специальности, так как она ...

View more